ZAKUPY NA RATY

Image

Korzyści

 • masz możliwość nabycia wybranych towarów/usług przed czasem niezbędnym do zgromadzenia potrzebnych środków finansowych
 • kupując upragniony towar/usługi na raty, oszczędności możesz przeznaczyć na inny cel
 • możesz kupić towar/usługę lepszej jakości lub droższy

Jak kupić na raty?

Wybierz ekspres do kawy

Wybierz ekspres do kawy

Masz pytania?
Zadzwoń pod numer +48 730 710 996

Podpisz umowę o kredyt na zakup towarów i usług

Podpisz umowę o kredyt na zakup
towarów i usług

Przygotuje ją dla Ciebie w sklepie pełnomocnik Banku

Ciesz się zakupem

Ciesz się zakupem

Wymagane dokumenty

1. Dokument potwierdzający tożsamość:

 • dowód osobisty
 • karta pobytu z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego1
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela2
 • karta pobytu lub karta stałego pobytu członka rodziny obywatela3

oraz

2. Zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów4:

Rodzaj źródła dochodu

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy na zastępstwo lub umowy na czas wykonywania pracy
 • pełnienie funkcji społecznej
 • prowadzenie rodziny zastępczej
 • górnicze świadczenie urlopowe
 • zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego, marynarskiego
 • zasiłek macierzyński, chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne, roczny urlop zdrowotny dla nauczycieli
 • stałe dodatki do podstawowego wynagrodzenia określone w formie umowy lub ustawy (premia, refundacja kosztów paliwa, ryczałt za samochód prywatny, zwrot kosztów lub ryczałt za wynajem mieszkania, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, dodatki mundurowe, urlopowe, zasiłek i dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek rodzinny i dla osób samotnie wychowujących dziecko, diety wypłacane kierowcom)

Dokumenty akceptowane

 • ​wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia na konto lub aktualny „Pasek płacowy” lub „Lista płac”
 • informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA), gdzie kwotą brutto jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • zaświadczenie5 o zatrudnieniu i wysokości zarobków
 • zaświadczenie5/umowa/uchwała Prezydium Sejmu/Rady Miasta/Rady Gminy o wysokości przyznanej diety /decyzja z PCPR/MOPS/Starosty o wysokości wypłacanego świadczenia z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej/odcinek ZUS lub przekaz pocztowy o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego
 • UWAGA: w przypadku kontraktu marynarskiego oprócz jednego z ww. dokumentów KUPUJĄCY powinien okazać książeczkę żeglarską z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania, wymustrowania z okresu min. 2 ostatnich lat, dokumentującymi pobyt na morzu przez 6 miesięcy w roku.

Więcej informacji w tabeli w wersji PDF.

Rodzaj źródła dochodu

 • emerytura/renta krajowa
 • zasiłek/świadczenie przedemerytalne
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta socjalna
 • renta rodzinna
 • renta strukturalna
 • renta wyrównawcza
 • renta powypadkowa
 • świadczenie pielęgnacyjne/opiekuńcze, rehabilitacyjne
 • stałe dodatki łączone z podstawowym świadczeniem (kombatanckie, dla sierot, za tajne nauczanie, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny, świadczenia dla deportowanych i dla byłych żołnierzy górników, ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolei i za bezpłatny węgiel)

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie5 z ZUS/KRUS/WBE/MSWiA/ARiMR/Prokuratury Okręgowej o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER)
 • decyzja o przyznaniu waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego, w tym o wysokości wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego
 • 1 z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego
 • przekaz pocztowy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego
 • zaświadczenie5 z banku lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto
 • wyciągi, zaświadczenia5 lub inne dokumenty potwierdzające wpłatę trzech ostatnich świadczeń rentowych oraz
 1. zaświadczenie5 z towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości zgodnie z dokumentem przyznanej renty lub
 2. pismo z sądu o wysokości przyznanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe renty oraz
 • PIT-11A lub PIT-40A

Rodzaj źródła dochodu

 • emerytura/renta krajowa
 • zasiłek/świadczenie przedemerytalne
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta socjalna
 • renta rodzinna
 • renta strukturalna
 • renta wyrównawcza
 • renta powypadkowa
 • świadczenie pielęgnacyjne/opiekuńcze, rehabilitacyjne
 • stałe dodatki łączone z podstawowym świadczeniem (kombatanckie, dla sierot, za tajne nauczanie, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny, świadczenia dla deportowanych i dla byłych żołnierzy górników, ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolei i za bezpłatny węgiel)

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie5 z ZUS/KRUS/WBE/MSWiA/ARiMR/Prokuratury Okręgowej o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER)
 • decyzja o przyznaniu waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego, w tym o wysokości wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego
 • 1 z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego
 • przekaz pocztowy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego
 • zaświadczenie5 z banku lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto
 • wyciągi, zaświadczenia5 lub inne dokumenty potwierdzające wpłatę trzech ostatnich świadczeń rentowych oraz
 1. zaświadczenie5 z towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości zgodnie z dokumentem przyznanej renty lub
 2. pismo z sądu o wysokości przyznanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe renty oraz
 • PIT-11A lub PIT-40A

Rodzaj źródła dochodu

 • prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa
 • dzierżawa gospodarstwa rolnego

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie5 z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej, w tym z gospodarstwa użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy
 • nakaz płatniczy lub decyzja o wymiarze podatku rolnego z Urzędu Gminy
 • decyzja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich na okres roku wskazanego na decyzji, w tym z tytułu wspierania gospodarstwa na obszarach górskich i innych o niekorzystnych warunkach gospodarowania
 • decyzja Agencji Rynku Rolnego dotycząca przyznania tzw. „płatności niezwiązanej”, decyzja dotycząca ekwiwalentu za zalesienie lub wyciąg bankowy lub inny dokument potwierdzający otrzymywanie ekwiwalentu, wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wypłatę kwoty dopłaty bezpośredniej wskazujący co najmniej rok przyznania, nr decyzji oraz ARiMR jako nadawcę
 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpłatę kwoty dopłaty bezpośredniej
 • aktualna umowa na kontraktację/pracę sezonową lub inny dokument potwierdzający współpracę, np. zaświadczenie5 z okręgowej spółdzielni oraz faktury/dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu umowy na kontraktację z ostatnich 3 miesięcy lub wszystkich miesięcy współpracy sezonowej (nie są wymagane, jeżeli umowa/dokumenty zawierają informację o wypłacanych kwotach)
 • faktury/dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu sprzedaży produktów rolnych wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

Więcej informacji w tabeli w wersji PDF.

Rodzaj źródła dochodu

 • umowy cywilnoprawne
 • umowa o dzieło lub zlecenie
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa o pracę nakładczą
 • umowa agencyjna
 • kontrakt cywilnoprawny
 • umowa uaktywniająca dla sprawujących opiekę nad dziećmi
 • funkcje na podstawie decyzji sądu, rozkazu personalnego, aktu mianowania
 • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne
 • prywatny przychód z najmu/dzierżawy lokali​

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie5 o dochodzie od podmiotu, z którym wnioskodawca zawarł umowę o dzieło, zlecenie lub wydającego akt mianowania, rozkaz personalny itp.
 • zaświadczenie5 o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego, wypłacanego zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego
 • wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ środków z wynagrodzenia/umowa lub kontrakt z dowodem wypłaty wynagrodzenia z kasy zleceniodawcy wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
 • postanowienie sądu na podstawie, którego wnioskodawca pełni funkcję syndyka, zarządcy nieruchomości, biegłego sądowego itp.
 • (wzór 1) umowa o dzieło lub umowa zlecenie jako dodatek do umowy o pracę 
 • (wzór 2) umowa zlecenie jako jedyne źródło dochodów
 • (wzór 3) umowa uaktywniająca
 • umowa najmu lub dzierżawy lokalu oraz
  • 3 ostatnie dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy do US lub
  • zaświadczenie (oryginał) z US o niezaleganiu z podatkiem

 

Rodzaj źródła dochodu

 • dodatkowe źródła dochodów
  • stypendia naukowe, mieszkaniowe, dla osób niepełnosprawnych, sportowe, inne stypendia prywatne, diety za pełnienie funkcji społecznych (np. sołtys)
  • alimenty
  • tantiemy
  • wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej
  • dywidendy, stałe dochody z tytułu lokat bankowych, z innych inwestycji finansowych

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie5/decyzja/uchwała/umowa dotycząca kwoty i okresu uzyskiwania dochodów (za okres ostatnich 3 miesięcy)
 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto dodatkowego wynagrodzenia/określające wysokość, oprocentowanie i okres trwania, kwotę wypłaconych odsetek z lokaty (za okres ostatnich 3 miesięcy)
 • odpis wyroku sądu lub odpis protokołu posiedzenia lub zasądzonej ugody z treścią określającą wysokość przyznanych alimentów, w tym wysłanych z Funduszu Alimentacyjnego
 • PIT-8C (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy)

Rodzaj źródła dochodu

 • indywidualne przypadki nieokreślone powyżej

Dokumenty akceptowane

 • określane podczas autoryzacji

Więcej informacji w tabeli w wersji PDF.

UWAGA! Możesz łączyć różne źródła dochodu.

Image

Oddział Warszawa
COFFEE PLANET

Ul. Orla 13
00-144 Warszawa
tel. 730 710 996
warszawa@coffeeplanet.eu
pon-pt: 10:00 - 17:00
sobota: 10:00 - 14:00

Oddział główny Poznań Winogrady
COFFEE PLANET

Ul. Winogrady 58
61-663 Poznań
tel. 61 811 00 32,
poznan@coffeeplanet.eu
pon-pt: 10:00 - 17:00
sobota: 10:00 - 14:00

Oddział Piła
COFFEE PLANET

Ul. Śniadeckich 92b
64-920 Piła
tel. 67 213 80 10,
pila@coffeeplanet.eu,
pon-pt: 9:00 - 17:00
sobota: nieczynne

Salon Sprzedaży
tel. +48 730 710 996,
email: a.standio@coffeeplanet.eu
Zamówienia Kawy i Akcesoriów
tel. +48 608 159 905,
email: zamowienia@coffeeplanet.eu
Serwis Techniczny
tel. +48 695 431 069, +48 61 811 00 32,
email: serwis@coffeeplanet.eu

© 2018 COFFEEPLANET. All Rights Reserved. Created by ZAMI